TBI Studiefonds

Een unieke regeling binnen TBI, waar Voorbij Prefab deel van uit maakt, is het TBI Studiefonds voor kinderen van medewerkers die in dienst zijn. 

Stichting Studiefonds TBI is in 1992 opgericht naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van TBI. Het doel van de stichting is een bijdrage te leveren aan de scholing, vorming en studie van de kinderen van (oud-) werknemers van TBI of één van de TBI-ondernemingen. Dit doen zij door de kinderen zélf een tegemoetkoming in het les- of collegegeld aan te bieden.

Waarom een studiefonds? 

In veel gevallen is de kinderbijslag niet voldoende om de (hoge) studiekosten van een leerling in het voortgezet onderwijs te kunnen betalen. Ook de studiefinanciering is geen ‘vetpot’, waardoor het gevaar dreigt dat studenten om de kosten van hun opleiding te kunnen betalen steeds meer moeten lenen, tenzij ze bijverdienen door naast hun studie te werken, of als de ouder het verschil bijpast.

De toelage van het Studiefonds is daarom bedoeld als extra steuntje in de rug, die het volgen van een opleiding stimuleert. Voor TBI is dit maatschappelijk verantwoord ondernemen in de puurste vorm, want volgens ons heeft ieder kind recht op goed onderwijs. De toelage is geen lening maar écht een gift. Na afloop van de opleiding hoeft dit bedrag dus niet te worden terugbetaald. De hoogte van het bedrag dat aan het Studiefonds beschikbaar wordt gesteld, wordt elk jaar opnieuw bepaald. De bedrijfsresultaten van TBI in voorgaande kalenderjaren zijn daarbij van wezenlijk belang. 

Voor wie is het studiefonds? 

De school- of studietoelages die door Stichting Studiefonds TBI worden verstrekt, zijn bedoeld voor eigen, pleeg- of stiefkinderen van werknemers die een dienstverband voor onbepaalde tijd hebben met TBI of een TBI-onderneming, oud-werknemers van TBI of van een TBI-onderneming van wie het dienstverband is beëindigd door pensionering of pre-pensionering én overleden (oud-)werknemers van TBI of van een TBI-onderneming. Een voorwaarde is wel dat het kind duurzaam deel uitmaakt van het gezin van de (oud-)werknemer. 

Voor welke opleidingen? 

De school- en studietoelages die door Stichting Studiefonds TBI worden verstrekt , zijn bestemd voor kinderen die voortgezet onderwijs, (voorbereidend) middelbaar of hoger beroepsonderwijs óf wetenschappelijk onderwijs als fulltime dagopleiding volgen aan een door de Nederlandse overheid erkende onderwijsinstelling. 

Hoe hoog is de school- of studietoelage? 

De hoogte van de toelage is afhankelijk van een aantal factoren. In de eerste plaats of, en zo ja, welk bedrag aan het Studiefonds ter beschikking wordt gesteld. Dit bedrag wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Dit kan ervoor zorgen dat de toelagen niet worden uitgegeven of lager zijn dan het voorgaande jaar. Het beschikbare bedrag wordt verdeeld over alle kinderen aan wie een toelage is toegekend. Jaarlijks zijn dit tussen de 2500 en 2800 kinderen. Bij de verdeling van het beschikbare bedrag let het bestuur onder andere op de leeftijd van het kind en op de aard en niveau van de opleiding. Verder is een belangrijk aspect de, aan de opleiding verbonden kosten, waarbij het een grote rol speelt of wettelijk les- dan wel collegegeld verschuldigd is.

Een mooie en unieke regeling waarmee we graag een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van kinderen en het maken van hún toekomst!