TBI Jaarverslag 2021

TBI is goed onderweg. De financiële resultaten over het afgelopen verslagjaar waren opmerkelijk goed. Ook de vooruitzichten bieden een gezond perspectief. Dit ondanks het feit dat de Covid-19 crisis nog steeds niet achter ons ligt. De herijking van onze strategie heeft in 2021 verder vorm gekregen. De doelstelling is nog meer focus op maatschappelijke trends en (markt)ontwikkelingen. De urgentie daarvoor is duidelijk.

De specifieke doelstellingen voor TBI zullen in 2022 verder uitgewerkt worden. Er zijn vele kansen die we vanuit ons solide fundament kunnen benutten, in transparante samenwerking met onze stakeholders. Het nieuwe regeerakkoord biedt hiervoor belangrijke aanknopingspunten voor de komende jaren. De geopolitieke situatie rond Oekraïne levert niettemin onzekerheid op en is ongewis.

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen

Maatschappelijk liggen er enorme uitdagingen, zoals klimaatverandering, een afnemende biodiversiteit, een tekort aan woningen, arbeidskrachten en grondstoffen en een betere mobiliteit en bereikbaarheid als gevolg van verstedelijking. Met Stichting TBI als enig aandeelhouder zit maatschappelijke verantwoordelijkheid diep in ons DNA. Dit inspireert én verbindt onze medewerkers en biedt intrinsieke motivatie. De strategie richt zich er nadrukkelijk op om die verantwoordelijkheid nu daadwerkelijk te nemen. Ook met het oog op de continuïteit op lange termijn.

Onze ‘purpose’ is bouwen aan een duurzame en gezonde leefomgeving nu en in de toekomst. Dit wordt met onze herijkte strategie gerealiseerd op basis van drie strategische pijlers: Duurzame oplossingen, Mensen & Teams en een Toonaangevende marktpositie. Onze klanten vragen nadrukkelijk om duurzame oplossingen. In een eerder stadium hebben we voor deze eerste pijler al twee ambities vastgelegd, te weten: het bouwen met meer hout, waarin wij toonaangevend zijn, en het gebruik van meer CO2-arm beton. Beide ambities worden al gerealiseerd. Een volgende stap is een nog grotere en dominante versnelling op het gebied van de energietransitie en de circulaire transitie. Met de pijler Mensen & Teams richt TBI zich niet alleen op vakmanschap en talent, maar ook op leiderschap en diversiteit. Een Toonaangevende marktpositie is de derde pijler. Hierbij wordt doelgericht ingezet op het steeds verder optimaliseren van onze maaktechnologie en het realiseren van klantwaarde door voortgaande digitalisering. Ten aanzien van de herijkte strategie, onder het motto ‘Focus en Urgentie’, worden in 2022 voor alle pijlers duidelijke impactgebieden, ambities en concrete doelstellingen geformuleerd. Het moet goed meetbaar zijn waarop wij sturen en hoe wij versnellen. Hiermee blijft TBI een gezonde financiële toekomst zien.

Het hele jaarverslag inzien?

Klik hier