Jaarverslag TBI 2016

Bericht van de voorzitter Raad van Bestuur

Het herstel van de Nederlandse economie zette zich in 2016 voort. Dankzij een historisch lage rente en een gegroeid consumentenvertrouwen, namen de investeringen weer toe. Onze bedrijfstak profiteerde vooral van de krachtige ontwikkeling van de woningmarkt. Ook de markten van infra en utiliteit vertonen tekenen van herstel, zij het nog voorzichtig. TBI zag zijn bedrijfsopbrengsten in 2016 licht toenemen tot € 1.573 miljoen. Ten gevolge van een forse verliesvoorziening ten behoeve van het project voor het European Patent Office (EPO) sloten we 2016 af met een negatief bedrijfsresultaat uit normale activiteiten van € 7 miljoen. Gecorrigeerd voor deze verliesvoorziening kwam het bedrijfsresultaat uit normale activiteiten uit op € 15 miljoen positief. Met een solvabiliteit van 36 procent is de financiële positie van TBI onverminderd solide. Het project EPO maakt onverkort duidelijk dat bij risicodragende contractvormen met een eigen ontwerpverantwoordelijkheid actief en professioneel risicomanagement in combinatie met strakke projectbeheersing topprioriteit is.

SAMEN WERKEN AAN DE BOUWOPGAVE

De komende decennia staan we voor grote maatschappelijke uitdagingen. Onze samenleving verandert in hoog tempo. Digitalisering, energietransitie en verstedelijking beïnvloeden de ruimtelijke inrichting van ons land en dus ook onze activiteiten. Dat roept de vraag op hoe de toekomstige bouwopgave eruit zal zien. Hoe gaan we in de toenemende woonbehoefte voorzien? Hoe verduurzamen we de bestaande woningvoorraad? Hoe maken we gebouwen duurzamer en slimmer? Hoe borgen we veilige mobiliteit en bereikbaarheid? Maar ook een vraag als: Hoe blijven wij aantrekkelijk voor vakmensen en jong talent?

Een gezonde bouwsector is van groot belang om aan de toekomstige bouwopgave te kunnen voldoen. Daarvoor zullen we nog meer moeten samenwerken. De Marktvisie 2020, geïnitieerd vanuit Rijkswaterstaat samen met andere publieke opdrachtgevers en de bouwsector is hiertoe een goede stap. Het schept de randvoorwaarden voor een betere samenwerking en een eerlijke en reële verdeling van risico’s.

Een tweede initiatief dat antwoord moet geven op bovenstaande vragen is de Bouwagenda 2017-2021 van de Taskforce Bouw. Op de agenda staan onderwerpen als het toekomstbestendig maken van de infrastructuur, het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en het verbeteren van hernieuwbaar grondstoffenverbruik. Bovendien moet er de komende jaren één miljoen extra woningen worden gebouwd. Al die ambities waarmaken, kan alleen als de bouwsector innoveert en de overheid waar mogelijk de regelgeving versoepelt.

MAAK DE TOEKOMST

De ambities van de Bouwagenda zien we terug in onze missie: TBI – maak de toekomst. Of het nu gaat om nieuwbouw of verduurzaming van bestaande bouw: bij al onze projecten, in alle markten waarin we actief zijn, speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Technologie is daar onlosmakelijk mee verbonden. Door te innoveren, ontwikkelen we onze onderneming en vinden we krachtige, duurzame oplossingen voor de gebouwde omgeving.

Het afgelopen jaar hebben we ons opnieuw ingezet om wat we doen nog beter en slimmer te doen. Zo hebben we de fusie tussen Croon Elektrotechniek en Ingenieursbureau Wolter & Dros tot één sterke techniekonderneming onder de naam Croonwolter&dros eind 2016 afgerond. Binnen deze onderneming zijn de disciplines elektrotechniek, werktuigbouw en automatisering & informatie gebundeld.

Verbinding was in 2016 het sleutelwoord. De verbinding tussen onze ondernemingen door kennis te delen en samen op te trekken. De verbinding van ons vakmanschap met de verdergaande digitalisering en industrialisatie van het bouwproces. Zo maken wij bij steeds meer projecten gebruik van het Bouw Informatie Model (BIM). De verbinding van ervaren medewerkers met jong talent. Zo kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn.

Onze ondernemingen hebben in 2016 prachtige projecten gerealiseerd. Een aantal daarvan belichten we in dit verslag. Stuk voor stuk zijn het illustraties van gedreven ondernemerschap en reflecties van onze waarden. Projecten waarin ons vakmanschap, ondernemerschap, onze innovatiekracht en samenwerking samenkomen. Daarnaast hebben we onverminderd veel aandacht besteed aan veiligheid. Zo hebben we in 2016 een groepsbrede TBI Veiligheidsdag georganiseerd voor alle medewerkers. Tevens hebben we nieuwe instrumenten ontwikkeld om het veiligheidsbewustzijn en -gedrag nog verder te verbeteren.

TOT SLOT

We kijken met vertrouwen vooruit. Onze ondernemingen zijn vol ambitie om de kansen die er zijn slim te benutten. Onze orderportefeuille steeg met 20 procent tot € 2,1 miljard. De synergie-effecten die de ondernemingen onderling steeds meer en beter benutten, stellen TBI in staat op een onderscheidende manier in te spelen op de steeds complexere vragen van opdrachtgevers. We hebben prachtige opdrachten verworven, zoals de realisatie van een nieuwe sluis bij Eefde, de renovatie van Paleis Huis ten Bosch, de vernieuwbouw van het natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden en de realisatie van de Rijnlandroute, de nieuwe verbinding tussen de A44 en A4. Al deze projecten passen goed bij het profiel van TBI.

Wij danken iedereen die het afgelopen jaar aan TBI heeft bijgedragen met inzet, kennis, kunde, ervaring en vakmanschap. En wij danken onze opdrachtgevers, partners en aandeelhouder voor hun steun en vertrouwen.

Rotterdam, 21 maart 2017

Daan Sperling
Voorzitter Raad van Bestuur TBI Holdings B.V.